พิจารณาแบบสัญญาการให้บริการโทรคมนาคมโทรศัพท์เคลื่อนที่ MYworld ของบริษัทดาต้าฯ

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 17/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.13 เรื่อง การให้ความเห็นชอบแบบสัญญาการให้บริการโทรคมนาคมโทรศัพท์เคลื่อนที่ MYworld ประเภทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการล่วงหน้า (Pre-Paid) และประเภทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการภายหลัง (Post-Paid) ของบริษัท ดาต้า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จำกัด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แจ้งสงวนความเห็นต่อเรื่องดังกล่าว จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.1021_60-กสทช.17.60-วาระ-5.2.13