พิจารณาคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุด

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 17/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1.1 เรื่อง การพิจารณาคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงสำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ยื่นคำขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แจ้งสงวนความเห็นต่อเรื่องดังกล่าว จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.1012_60-กสทช.-17.60-วาระ-5.1.1