การพิจารณาคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงสำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตมากกว่า 1 สถานี

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1.1 เรื่อง การพิจารณาคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงสำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริการทางธุรกิจซึ่งได้รับใบอนุญาตมากกว่า 1 สถานีขึ้นไป กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและแสดงความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0797_60-กสทช.13.60-วาระ-5.1.1