โครงการเน็ตชายขอบ

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.3.22, 5.3.23, 5.3.24, และ 5.3.25 จำนวน 4 วาระที่เกี่ยวเนื่องกับ เรื่อง โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบหมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0704_60-กสทช.11.60-วาระ-5.3.22
ทช1003.10.0705_60-กสทช.11.60-วาระ-5.3.23
ทช1003.10.0706_60-กสทช.11.60-วาระ-5.3.24
ทช1003.10.0707_60-กสทช.11.60-วาระ-5.3.25