การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศของ บมจ. กสท โทรคมนาคม และ บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.6 เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ พ.ศ. 2556 ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัททรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0530_60-กทค.16.60-วาระ-5.6