บริษัทพิษณุเวชขอใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลักร่วมกับบริษัทเท็น เอ็ม.ดี. นครสวรรค์

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง บริษัท พิษณุเวช จำกัด ขอใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก หมายเลข 1208 ร่วมกับบริษัท เท็น เอ็ม.ดี. นครสวรรค์ จำกัด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและแสดงความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอสงวนความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0524_60-กทค.16.60-วาระ-4.4