เพิ่มการใช้งานในเส้นทาง สฟ. แจ้งวัฒนะ-สฟ. หาดใหญ่ 1 ของสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง กฟผ. และ บจ. ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่นไฮเวย์

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่อง เพิ่มการใช้งานในเส้นทาง สฟ. แจ้งวัฒนะ – สฟ. หาดใหญ่ 1 ของสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่นไฮเวย์ จำกัด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0410_60-กทค.12.60-วาระ4.6