การยกเลิกสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเส้นทาง สฟ. บางกอกน้อย – สฟ. บ้านดอน ระหว่าง กฟผ. และ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.14 เรื่อง การยกเลิกสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเส้นทาง สฟ. บางกอกน้อย – สฟ. บ้านดอน ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผมได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม ผมจึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม

ทช1003.10.0340_60-กทค.6.60-วาระ4.14