แนวทางการดำเนินการกรณีผู้รับใบอนุญาตขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคล

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่อง แนวทางการดำเนินการกรณีผู้รับใบอนุญาตขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคล กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0353_60-กทค.6.60-วาระ-4.7