เรื่องร้องเรียนกรณีการให้บริการเกี่ยวกับบริการคงสิทธิเลขหมาย

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.18 เรื่องร้องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จำกัด กรณีประสบปัญหามาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับบริการคงสิทธิเลขหมาย กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

1------1003.10.0266_60----------.4.60-------------4.18