บริษัทอคิวเมนท์ ขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง บริษัท อคิวเมนท์ จำกัด ขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง เพื่อให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ใช้จานสายอากาศขนาดเล็ก (Very Small Aperture Terminal (VSAT) Service) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0237_60----------.3.60--------------4.3