บริษัทโมบายแอลทีอี ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง บริษัท โมบาย แอลทีอี จำกัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0235_60----------.3.60--------------4.1