เท็จจริงประกอบการพิจารณาใบอนุญาตกรณีผู้ขอรับใบอนุญาต จำนวน 4 ช่องรายการ

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 20/2557 วันที่ 26 พ.ค.  57 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้ลงมติและตั้งขอสังเกต ไว้หลายวาระดังนี้

วาระ 4.8 เรื่อง ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาใบอนุญาตกรณีผู้ขอรับใบอนุญาต จำนวน 4 ช่องรายการ

Comment-NBC-20-57