สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ. แจ้งวัฒนะ – สฟ. หาดใหญ่ 1 ระหว่าง กฟผ. และ บจ. ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 32/2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.13 เรื่อง สัญญาแก้ไขสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ 1 เส้นทาง สฟ. แจ้งวัฒนะ – สฟ. หาดใหญ่ 1 ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น จำกัด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

reserve-32-2559_4.13-IC----------.