ขอขยายระยะเวลาคณะทำงานทบทวนคำสั่งกำหนดค่าปรับทางปกครองกรณีผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข MNP

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 31/2559 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่อง ขอขยายระยะเวลาในการปฏิบัติงานของคณะทำงานพิจารณาทบทวนคำสั่งกำหนดจำนวนค่าปรับทางปกครองกรณีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0126_60----------.31.60-------------4.5