ร่างประกาศ กสทช. หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ และพิจารณาหนังสือตอบช่อง 3 แอนะล็อก

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 36/2557 วันจันทร์ที่ 1 ก.ย. 2557 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท. ได้แจ้งที่ประชุมว่า ขอไม่รับรองวาระเพื่อทราบดังกล่าว พร้อมกันนี้ ได้มีความเห็นต่างจากที่ประชุมบางวาระ รายละเอียด ดังนี้
วาระ 4.1.1 (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ฯ พ.ศ. …

วาระ 4.12 การพิจารณาหนังสือตอบบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด และหนังสือตอบฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการประกอบกิจการโทรทัศน์

-------------------------36-57