การอนุมัติผังรายการหลัก ประจำปี 2560 ของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 4 หน่วยงาน

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2560 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้เปิดเผยความเห็นในการพิจารณาวาระ 4.4 การอนุมัติผังรายการหลัก ประจำปี 2560 ของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 4 หน่วยงาน เพื่อบันทึกไว้ในรายงานการประชุม ดังนี้

Comment-NBC1-60