สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเส้นทาง สฟ. ตาก 1 – สฟ. แม่สอด เส้นทาง สฟ. พังงา – สฟ. ภูเก็ต 1 ระหว่าง กฟผ. และ TUC

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 27/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่อง สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ. ตาก 1 – สฟ. แม่สอด เส้นทาง สฟ. พังงา – สฟ. ภูเก็ต 1 ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จำกัด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง ดังนี้

------1003.10.1123_59----------.27--------------4.6