การพิจารณาข้อเสนอของ Thailand MVNO Club

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 26/2559 เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่อง การพิจารณาข้อเสนอของ Thailand MVNO Club กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.1081_59----------.26.59-------------4.5