คำคัดค้านปรับปรุงเงื่อนไขแนวปฏิบัติ MNP

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 24/2559 เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง การขอคัดค้านและขอให้แก้ไขเงื่อนไขแนวปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MNP Porting Process Manual) ฉบับปรับปรุง ของบริษัททรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และบริษัท เรียล มูฟ จำกัด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นและให้ข้อเสนอนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.1016_59----------.24-------------5.3