เรื่องร้องเรียนกรณีประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อนจากการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.12 เรื่อง ผู้บริโภคร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กรณีประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อนจากการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

reserve-15-59_4.12-------------------------------------