พิจารณาร่างประกาศเรื่องกระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. … กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0589_59----------.11.59-------------4.7