จัดสรรความถี่วิทยุ ย่าน UHF สำหรับข่ายวิทยุสื่อสารร่วมในกิจการเอกชน

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง จัดสรรความถี่วิทยุ ย่าน UHF สำหรับข่ายวิทยุสื่อสารร่วมในกิจการเอกชน กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม โดยเห็นว่าสำนักงาน กสทช. ควรจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบจากการกำกับดูแล หรือ RIA ในกรณีนี้ด้วย กสทช. ประวิทย์ฯ จึงเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0587_59----------.11.59-------------4.2