ตรวจสอบระยะเวลาการโฆษณาของช่อง MONO 29 โฆษณาเกินระยะเวลาที่กำหนด, คณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศนของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

การประชุม กสท. ครั้งที่ 26/2558 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณา ดังนี้

วาระ 4.10 เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบระยะเวลาการโฆษณาของช่อง MONO 29 โฆษณาเกินระยะเวลาที่กำหนด

วาระ 4.14 เรื่องการพิจารณากำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศนของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

26-58