อนุมัติผังรายการหลักสำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก เพิ่มเติมจำนวน 24 ราย 36 ช่องรายการ, การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ , กรณีช่องรายการ PEACE ออกอากาศเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสม

สืบเนื่องจากการประชุม กสท. ครั้งที่ 31/58 วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้มีความเห็นเพิ่มเติมในการพิจารณา จำนวน 3 วาระ ดังนี้

 

วาระ 4.4 เรื่องการอนุมัติผังรายการหลักของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก เพิ่มเติมจำนวน 24 ราย 36 ช่องรายการ

วาระ 4.8 เรื่องการขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ จำนวน 7 ราย 10 ช่องรายการ

วาระ 4.18 เรื่องเพื่อพิจารณา กรณีช่องรายการ PEACE ออกอากาศเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสม

31-58