การอนุมัติผังรายการ ประจำปี 2559

สืบเนื่องจากการประชุม กสท. ครั้งที่ 17/2559 วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้ตั้งข้อสังเกตและขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาวาระที่ 4.15 การอนุมัติผังรายการ ประจำปี 2559 มีรายละเอียด ดังนี้

----------------------.---------------------------------------------------------------------------.---------------------------------------------