แก้ไขมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 27/2558 เรื่อง บมจ. ทีโอที ขอปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.4 GHz

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง แก้ไขมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 27/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เรื่อง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขอปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.4 GHz กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอสงวนความเห็น ดังนี้

------1003.10.0401_59----------.7.59--------------4.1