ไทยคมขอรับใบอนุญาตดาวเทียม

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

------1003.10.0146_59-----------1.59--------------4.2