เรื่องร้องเรียนกรณีประสบปัญหาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่มีคุณภาพตามที่โฆษณา

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 33/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคกรณีประสบปัญหาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่มีคุณภาพตามที่ได้โฆษณาไว้ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยสงวนความเห็น ดังนี้

reserve-33-58_4.10-------.-------------------------