กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี Link 16 ของกองทัพอากาศ

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 31/2558 เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี Link 16 ของกองทัพอากาศ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม โดยได้เปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0039_59----------.31.58--------------4.2