เรื่องร้องเรียนบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กรณีประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อนจากการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 28/2558 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.11 และวาระที่ 4.12 ซึ่งเป็นเรื่องประชาชนร้องเรียนบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กรณีประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อนจากการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

1003.10.0969_58-28-4.11
1003.10.0969_58-28-4.12