ร่างประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒), แนวทางการดำเนินคดีปกครอง, ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ….. รายละเอียด

การประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้มีข้อสังเกตและมีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมากในหลายวาระ ได้แก่
วาระที่ ๕.๑.๕ การพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ…..
วาระที่ ๕.๒.๕ แนวทางการดำเนินคดีปกครอง
วาระที่ ๕.๒.๗ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ…..
รายละเอียด ดังนี้
3-571

อ่านความเห็นในการประชุมทั้งหมด คลิ้กที่นี่