เอกชนขอขยายพื้นที่ให้บริการโทรคมนาคมสำหรับรถยนต์รับจ้าง

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 22/2558 วันที่ 10 กันยายน 2558 วาระที่ 4.2 เรื่อง การขอเพิ่มพื้นที่และรุ่นอุปกรณ์ในการให้บริการโทรคมนาคมสำหรับรถยนต์รับจ้างของบริษัท เพาเวอร์ เมติค จำกัด ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอสงวนความเห็น ดังนี้

------1003.10.0784_58----------.22--------------4.2