การพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก หมายเลข 1122

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2558 วาระที่ 3.3 เรื่อง การพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก หมายเลข 1122 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและแสดงความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอสงวนความเห็น ดังนี้

------1003.10.0546_58----------.13.58--------------3.3