ข้อเสนอหลักเกณฑ์การกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรคมนาคมด้วยวิธี Price Cap

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 10/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2558 วาระที่ 4.14 เรื่อง ข้อเสนอหลักเกณฑ์การกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรคมนาคมด้วยวิธี Price Cap กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ลงมติแตกต่างจากเสียงข้างมาก และขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

------1003.10.0434_58--------------10.58--------------4.14