พิจารณาเพิ่มค่าปรับทางปกครองกรณีที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามคำชี้ขาดข้อพิพาทการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 วาระที่ 4.7 พิจารณาเพิ่มค่าปรับทางปกครองกรณีที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามคำชี้ขาดข้อพิพาทการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่ 4/2551 โดย กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา เปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมจากมติที่ประชุม ดังนี้

------1003.10.0160_58--------------4.7