บริษัท วิน วิน เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 29/2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 วาระที่ 4.7 เรื่องบริษัท วิน วิน เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม โดยมติที่ประชุมอนุมัติการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม มีระยะเวลาการอนุญาต 15 ปี โดย กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม ดังนี้

------1003.10.0061_58-4.7