การแจกคูปองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ทีวีดิจิตอล,ผลการวิเคราะห์การประกอบกิจการกระจายเสียงฯเพื่อให้บริการสำหรับกิจการที่ไม่ใช่คลื่น,กรอบพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การคืนคลื่นเพื่อนำไปจัดสรรใหม่ฯ

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 54/2557  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557  นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. ได้ตั้งข้อสังเกตในวาระการประชุมในหลายวาระ ซึ่งขอเปิดเผยรายละเอียดดังต่อไปนี้
-------------------------54-57