ร่างกำหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 39/2556 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ในวาระที่ 4.5 เรื่อง (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องกำหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …  นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. ได้ตั้งข้อสังเกตในวาระการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

----------------------------------------------.---------------------------------------------