ร่างกสทช.มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่,บันทึกข้อตกลงโครงการ Public Free wi-fi

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ในวาระพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.8 เรื่อง รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. … และขอความเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่นที่ พ.ศ. …  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้

20150219202411

ด้าน นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. มีความเห็นต่างจากที่ประชุม และได้ตั้งข้อสังเกตในหลายวาระจึ งขอเปิดเผยความเห็นซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

20150219202235

 

อ่านรายงานการประชุมเพิ่มเติมได้ที่นี่