การดำเนินการกรณีผู้ขออนุญาตกระทำการอันเป็นการผิดกฎหมายหรือเงื่อนไขอนุญาต

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุมในวาระที่ 3.3 เรื่อง แนวทางการดำเนินการในกรณีที่ผู้ขออนุญาตกระทำการอันเป็นการผิดกฎหมายหรือเงื่อนไขอนุญาต  จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้

4_2557_33