ปรับปรุงกำหนดเวลาเริ่มให้บริการผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการและการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 7 มกราคม 2557  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมในวาระที่ 4.5 เรื่องการปรับปรุงกำหนดเวลาการเริ่มให้บริการสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง และใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง จึงได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมไว้ดังนี้
1_2577__45