ผลการดำเนินงานของอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐฯ

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 17 มกราคม 2557  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมในวาระการประชุมที่  5.2 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม และขอความเห็นใน (ร่าง) แผนความถี่วิทยุเพื่อความมั่นคงของรัฐในกิจการวิทยุคมนาคม (พ.ศ. …) โดยมีรายละเอียดดังนี้

2_2557__52