การเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าของบ.ดีแทค ไตรเน็ตและบ. แอดวานช์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 38/2556 วันที่ 29 ตุลาคม 2556  วาระที่ 4.5 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอเงื่อนไขการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าของบริษัทดีแทค ไตรเน็ต จำกัด และ บริษัท แอดวานช์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด  ซึ่ง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้

38_2556__45