การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 36/2556 วันที่ 9 ตุลาคม 2556  ในวาระที่ 4.3 เรื่องรายงานการตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่สาม ประจำปี 2554  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้

36_2556_43