เรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมผ่านคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ /2556 วันที่ 8 ตุลาคม 2556  วาระที่ 4.1 เรื่อง พิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมดังรายละเอียดต่อไปนี้

35_2556__41