บ.แอดวานช์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 34/2556 วันที่ 24 กันยายน 2556  ในวาระที่ 4.1 เรื่อง บริษัทแอดวานช์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมดังรายละเอียดต่อไปนี้

34__2556__41