บ.ดิจิตอลโฟน ขอต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 32/2556 วันที่ 11 กันยายน 2556 ในวาระที่ 4.10 เรื่อง บริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด ขอต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน ซึ่ง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นไว้ดังนี้
32_2556__410