สัญญาให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่าของทรูมูฟ,บ.ดิจิตอลโฟน

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 23/2556 วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ในการพิจารณาวาระที่เกี่ยวเนื่องกันหลายวาระ  ซึ่ง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการพิจารณาวาระเหล่านั้นดังนี้
23__2556__422