การขอใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ กรณีพ้นกำหนดการอนุญาตใช้เลขหมาย

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 22/2556 วันที่ 10 มิถุนายน 2556  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ตั้งข้อสังเกตต่อการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.11  วาระที่ 4.14 และวาระที่ 4.21 จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้

22__2556__411